Nie jestes jeszcze zarejestrowany w systemie zarejestruj sie teraz.

Zapomniałeś haslo.
Wpisz swój login i wciśnij przycisk przypomnij.


\

Regulamin sklepu internetowego sklep.bcd.plRegulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony sklep.bcd.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umówSklep prowadzony jest przez Budowlane Centrum Dystrybucji sp. z o.o. ul. Dekoracyjna 6 w Zielonej Górze NIP 929-16-84-550, REGON 970734432, zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000085330§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony sklep.bcd.pl,

 2. Sprzedawca – oznacza Budowlane Centrum Dystrybucji sp. z o.o. , ul. Dekoracyjna 6, 65-155 Zielona Góra , NIP 929-16-84-550, REGON 970734432, zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000085330

 3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,

 4. Regulamin – niniejszy regulamin,

 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

 6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,§ 2 Zasady korzystania ze sklepu

 1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.

 2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Polski.

 3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub Internet Explorer w wersji aktualnej na rok 2012 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji z minimalną rozdzielczość ekranu [800 x 600] piksel

 4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

 5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:

E mail: sklep@bcd.pl

Telefon: +48 68 4512030

Fax: +48 68 4512039

Lub

BCD sp. z o.o.

ul. Dekoracyjna 6

65 - 155 Zielona Góra§ 3 Warunki korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.

 2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

 3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

 4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.

 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

 1. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

 2. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

 3. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

 4. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

 5. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

 6. Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.

 1. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

 2. Podczas rejestracji w sklepie Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie.

 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: sklep.bcd.pl i potwierdzenie jego złożenia przesłane na adres poczty elektronicznej użytkownika.

 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 rozpatrywane będą w terminie 24 godzin od chwili ich złożenia, zamówienia złożone w piątek po godzinie 14.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w terminie dwóch kolejnych dni roboczych, następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „Realizuj zamówienie”.

 5. Sprzedawca wysyła na podany adres poczty elektronicznej fakturę pro forma i zmienia status zamówienia na „zamówienie przyjęte”.

 6. W przypadku stwierdzenia braku dostępności towaru Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres poczty elektronicznej informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W takiej sytuacji Klient może zdecydować czy rezygnuje z zamówienia, czeka przez wskazany przez Sprzedawcę czas czy zgadza się na zamówienie częściowe. Wybór jednej z w/w opcji wymaga wyraźnego potwierdzenia przez Klienta.

 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia środki wpłacone prze Klienta podlegają zwrotowi na rachunek, z którego nadeszły.

 8. Faktura pro forma zostaje wystawiona z 3 - dniowym terminem płatności. Płatność może być dokonana wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Sklepu podanego na fakturze pro forma.

 9. Brak zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na rachunek Sklepu z upływem piątego dnia powoduje anulowanie zamówienia.

 10. Zaksięgowanie wpływu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sklepu skutkuje uruchomieniem realizacji zamówienia i zmiana statusu zamówienia na „zamówienie opłacone, przygotowane do wysyłki”.

 11. Faktura proforma zawiera również koszty transportu oraz koszty opakowań zwrotnych, o ile takie są konieczne do transport zamówionych produktów.

 12. Faktura VAT jest wysyłana pocztą w terminie 3 dni roboczych od dnia uiszczenia należności tytułem faktury proforma.

 13. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie 3 dni po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty.

 14. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 3 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

 15. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia.. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, chyba, że zachodzi okoliczność wskazana w ust 6 niniejszego paragrafu.

 16. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.§ 5 Dostawa

 1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów.

 2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

 3. Ze względu na charakter towarów szczegóły dostawy są każdorazowo uzgadniane przez strony.

 4. Koszt transportu i opakowania wskazywane są na fakturze jako osobne pozycje. Koszt transportu zależy od odległości jakiej transport dotyczy oraz pojazdu jaki towar transportuje. Koszt ten kształtuje się w następujący sposób:

Strefa/środek transportu

odległość od sklepu

towar lekki

towar ciężki

Strefa I

do 7,5 km

120,00 zł

250,00 zł

Strefa II

do 15 km

250,00 zł

500,00 zł

Strefa III

do 25 km

500,00 zł

1 000,00 zł

Strefa IV

powyżej 25 km opłata za strefę III

+ 3,40 zł/km

+ 4,40 zł/k

Towar ciężki to cegły, dachówki, pustaki, płyty GKB, zaprawy.

Towar lekki to styropian, papier

 1. Rozładowanie towaru leży po stronie Klienta.

 2. W przypadku opakowań zwrotnych (w szczególności palet) ich koszt jest zwracany Klientowi po ich zwrocie do Sklepu lub ich odbioru u Klienta w przypadku poczynienia takiego uzgodnienia miedzy stornami. Opakowania uszkodzone nie są przyjmowane.

 3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

  1. Podania błędnych danych adresowych,

  2. Nieodebrania przesyłki przez Klienta,

  3. Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient ma możliwość powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.§ 6 Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

 2. Zdjęcia znajdujące się w opisach produktów nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Pomimo starań o precyzyjne obrazowanie i dokładne przekazywanie informacji przez Sprzedawcę zdjęć jest jedynie ogólne orientowanie Klienta co do niektórych cech produktu. Z tego też powodu, różnica obrazu oryginalnego dostarczonego towaru i zdjęcia zamieszczonego w sklepie nie może stanowić o zakwalifikowaniu przez Klienta towaru jako niezgodnego z zamówieniem.

 3. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.

 4. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego pod adresem link: http://bcd.pl/public/upload/pliki/reklamacja.doc lub adresem wskazanym w §2 ust 5

 5. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

 6. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie: http://bcd.pl/public/upload/pliki/zalacznik.doc Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)."

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 5000 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

 2. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

§ 8 Dane osobowe

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

 3. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.

 5. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za danych teleadresowych wskazanych w §5.

 6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

 1. nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,

 2. niekorzystania z Kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

 3. powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

 4. rozsyłania treści o charakterze bezprawnym


§ 9 Zapisy dotyczące nie-konsumentów

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

 4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 8. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

§ 10 Tryb zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej sklepu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.